Οι διαμεσολαβητές θα παρέχουν:

  • Διευκόλυνση των εκπαιδευτικών στην καθημερινή τους πρακτική.
  • Υπερπήδηση δυσκολιών που δημιουργούν οι γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές με τους μαθητές και τις μαθήτριες.
  • Ελαχιστοποίηση των τριβών και παρανοήσεων κατά την επαφή με μαθητές και μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία.
  • Συμβολή στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και στην ενίσχυση του αισθήματος ικανοποίησης του προσωπικού ως αποτέλεσμα της αποτελεσματικής διδασκαλίας.
  • Άμεση επίλυση και επιτυχή χειρισμό περίπλοκων καταστάσεων που παρουσιάζονται σε μαθητές/μαθήτριες ΥΤΧ, λόγω συνθηκών πίεσης και πολιτισμικού σοκ.
  • Εντοπισμό και αντιμετώπιση τυχόν εμποδίων στην επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών/ριών ΥΤΧ.
  • Συνεργασία με εκπαιδευτικούς της τάξης σε περιπτώσεις κατά τις οποίες χρειάζεται να συγκεντρωθεί κάποιο υλικό που αφορά στη χώρα καταγωγής μαθητών/ριών ΥΤΧ, αλλά και υλικό για την κατανόηση του ελληνοκυπριακού πολιτισμού.
  • Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, ούτως ώστε να γίνουν κατανοητά στοιχεία που αφορούν σε κοινωνικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις των μαθητών/ριών ΥΤΧ.

Εφαρμογή Προγράμματος

  • Οι υπηρεσίες των διαμεσολαβητών θα προσφερθούν σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου, σε συγκεκριμένο αριθμό σχολείων, με συνολική διάρκεια 40 ωρών από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2020.
  • Οι πιο πάνω υπηρεσίες θα προσφέρονται κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.