Μαθητές που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 6 έως 12 ετών με εθνικότητα Υπηκόου Τρίτης Χώρας (μη Ευρωπαϊκής χώρας), που οι γονείς τους ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: Υπήκοοι Τρίτων Χωρών με άδεια παραμονής (απασχόληση, επίσκεψη, φοίτηση) ή άδεια συζύγου Κύπριου πολίτη, Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, Υπό καθεστώς επικουρικής προστασίας, Αιτητές ασύλου